Disclaimer

NL

Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van deze website de grootst mogelijke zorgvuldigheid is betracht, is het mogelijk dat bepaalde informatie verouderd of niet meer correct is. De op de site aanwezige gegevens zijn bedoeld ter verstrekking van algemene informatie en zijn niet uitputtend bedoeld. De inhoud van deze site is niet gericht op gebruik door bezoekers uit andere landen en/of andere jurisdictie dan Nederland. De gegevens dienen dan ook niet te worden opgevat als een vervanging van het professionele advies of oordeel van een accountant, belastingadviseur, jurist, consultant of andere professional.

Voor een advies raden wij u altijd aan contact op te nemen met een van onze gekwalificeerde deskundigen.

Kantoor Dinkla & Dinkla Bedrijfsadviseurs B.V. is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze website. De bezoeker dient zich daarnaast te realiseren dat bepaalde links op de Kantoor Dinkla & Dinkla Bedrijfsadviseurs B.V. website leiden naar informatie die niet wordt aangeboden, gecontroleerd en/of onderhouden door Kantoor Dinkla & Dinkla Bedrijfsadviseurs B.V. Voor de inhoud en de toepassing van die informatie is Kantoor Dinkla & Dinkla Bedrijfsadviseurs B.V. evenmin aansprakelijk.

Behalve voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik, is het niet toegestaan iets van deze site of de inhoud daarvan te verveelvoudigen, op te slaan in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar te maken, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopie├źn, opnamen of op enige manier dan ook, zonder voorafgaande toestemming van Kantoor Dinkla & Dinkla Bedrijfsadviseurs B.V.

Iedere aansprakelijkheid van Kantoor Dinkla & Dinkla Bedrijfsadviseurs B.V. is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder onze beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald. Het Nederlandse recht is van toepassing en een rechtbank in Nederland is bevoegd.


UK

While the greatest care has been devoted to the contents of this website, it is still possible that certain information may be obsolete or no longer accurate. The site contents are intended for general information only, and are not meant to be exhaustive. Furthermore, they are not destined for use by visitors from countries and/or jurisdictions other than The Netherlands. Accordingly, the site contents should not be construed as replacing the professional advice or judgement of an accountant, tax advisor, lawyer, consultant or other professional. If you require advice, you are recommended in all cases to contact one of our qualified experts. Kantoor Dinkla & Dinkla Bedrijfsadviseurs B.V. cannot be held liable in any way for the consequences of activities undertaken on the basis of this website. Visitors should also be aware that certain links on the Kantoor Dinkla & Dinkla Bedrijfsadviseurs B.V. website lead to other information that is not proffered, checked and/or maintained by Kantoor Dinkla & Dinkla Bedrijfsadviseurs B.V. Kantoor Dinkla & Dinkla Bedrijfsadviseurs B.V. cannot be held responsible for the contents of this other information, or for its application.

The contents of this site or any part thereof may not be reproduced, stored in an automated database or published in any form or means, whether electronic or mechanical, whether by photocopying or recording in any way whatsoever, without prior permission from Kantoor Dinkla & Dinkla Bedrijfsadviseurs B.V., except for personal and non-commercial use.

Any liability of Kantoor Dinkla & Dinkla Bedrijfsadviseurs B.V. shall be limited to the amount which is paid out under the firm's professional liability in the matter concerned. Dutch law applies to all matters concerning this site, and the court of competent jurisdiction is a court in The Netherlands.

 

┬ę 1998-2020